"Odegetria" icon (2)

Regular price $ 18.00
Orthodox icon of our Most Holy Theotokos "Odegetria" icon (2). Icon of 18 cent, Crete.